czwartek, listopad 21, 2019

Ogłoszenie - przedłużenie terminu składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie do dnia 26 kwietnia 2019 roku do godziny 9:30 wydłuża termin składania ofert na przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych wymiany wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań oraz wykonanie tych robót zgodnie z powyższymi projektami dla części budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Dziale Technicznym i Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa, pok. nr 9 lub na stronie www.smbielawa.pl w zakładce przetargi.

Oferty w zamkniętych i opieczętowanych kopertach należy składać do dnia 26.04.2019r. roku do godz. 930 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Bielawie, Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa, pok. nr 3 .


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa.

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 (doc)

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

1. p. Rafał Januszkiewicz – z-ca Prezesa ds. technicznych –                      tel. 74-8-334-579

2. p. Dariusz Plak - tel. 74-8-340-647 lub tel. kom. 695-392-902