czwartek, listopad 21, 2019

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie ogłasza przetarg nieograniczony na badanie, sprawdzenie i pomiary elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Dziale Technicznym i Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa, pok. nr 9 lub na stronie www.smbielawa.pl w zakładce 'aktualne przetargi'.

Oferty w zamkniętych i opieczętowanych kopertach należy składać do dnia 10.04.2019 roku do godz. 9:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Bielawie, Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa, pok. nr 3.


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.04.2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, Os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa.

 

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 


Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

1. p. Rafał Januszkiewicz – z-ca Prezesa ds. technicznych – tel. 74-8-334-579

2. p. Dariusz Plak - tel. 74-8-340-647 lub tel. kom. 695-392-902