piątek, luty 22, 2019

Ogłoszenie o przetargu

O g ł o s z e n i e   o   p r z e t a r g u
___________________________________________________________________________
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, Os. Włókniarzy 1 ogłasza:
przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
numer 49 położonego w budynku nr 32A na Osiedlu XXV-lecia w Bielawie:

Lokal mieszkalny oznaczony numerem 49 składa się z 2 pokoi, salonu z aneksem kuchennym,
przedpokoju (nie w pełni wydzielony), łazienki i ubikacji. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,20 m².
Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego wieloklatkowego czteropiętrowego, znajdującego się
w środkowej części miasta Bielawa. Do lokalu nie przynależy pomieszczenie piwniczne w budynku.
W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

Wartość ww. lokalu, określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 140.000,00 zł /sto czterdzieści tysięcy złotych, 00/100/.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni: Bielawa, Os. Włókniarzy 1.
Cena wywoławcza wynosi  140.000,00 zł
Kwota postąpienia wynosi 500 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium           
w wysokości 4.000,00 zł, płatne na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, 58-260 Bielawa,
Osiedle Włókniarzy 1, na rachunek prowadzony przez SANTANDER BANK POLSKA S.A.,
nr konta: 38 1090 2284 0000 0005 8608 2003. Wadium musi wpłynąć do Spółdzielni najpóźniej do dnia 21 lutego 2019 roku.
W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego na Osiedlu XXV-lecia 32A/49”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni.
Wadium wpłacone przez nabywcę lokalu zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku rezygnacji
z nabycia lokalu wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę powyżej ceny wywoławczej.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
Oglądanie lokalu odbywa się poprzez okazanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Administracją Spółdzielni z siedzibą w Bielawie przy ul. Jana III Sobieskiego 17 (tel. 74/ 83 34 906).
W przetargu mogą brać udział osoby, które okażą przed wejściem na salę, na której odbywać się będzie przetarg swój dowód tożsamości.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 74/ 83 40 646.
Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia nw. dokumentów i oświadczeń
w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 21.02.2019r.
- pokwitowanie wpłaty wymaganego wadium,
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu na jego rzecz,
- oświadczenie o gotowości wpłacenia wkładu odpowiadającego cenie zaoferowanej przez oferenta w przetargu
w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni,
- oświadczenie o zapoznaniu z postanowieniami Regulaminu określającego zasady organizacji przetargów
i rozliczeń z tytułu wkładów lokali mieszkalnych zwolnionych w sensie prawnym
    w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
    w celach związanych z uczestniczeniem w ww. postępowaniu przetargowym oraz z zawarciem i wykonywaniem umowy  
    ustanowienia i przeniesienie odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego, w przypadku wygrania przez
    mnie ww. przetargu – na podstawa art. 6 ust. 1, lit. a) b) c) i f)  rozporządzenia
    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie  ochrony  osób  
    fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
    takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), zwanego RODO.
- oświadczenie, że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.smbielawa.pl

Wyjaśnienie nr.1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO/0103/1/11/2017-TB

      W związku z zapytaniami dotyczącymi różnic w wielkościach dotyczących grubości i jakości styropianu, występujących w projekcie i audycie informujemy, że w przygotowanej ofercie należy uwzględnić wielkości z audytu. W załączeniu tabela z grubościami styropianu i współczynnikami lambda dla poszczególnych lokalizacji.

link do danych:      grubosci_styropianu _ i_wspolczynniki_lambda.pdf

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/0103/1/11/2017-TB NA:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań:
„Termomodernizacja ul. Norwida 1”;
„Termomodernizacja ul. Norwida 2”;
„Termomodernizacja ul. Norwida 3”;
„Termomodernizacja ul. Prusa 1”;
„Termomodernizacja ul. Prusa 8”;
„Termomodernizacja ul. Reymonta 2”;
„Termomodernizacja ul. Reymonta 4”;
„Termomodernizacja ul. Reymonta 6”;
„Termomodernizacja ul. Reymonta 8”;
„Termomodernizacja ul. Wolności 93”;
„Termomodernizacja ul. Wolności 98”;
„Termomodernizacja ul. Wolności 101”;
„Termomodernizacja ul. Wolności 151”;
 „Termomodernizacja ul. S. Żeromskiego 67”;
„Termomodernizacja ul. XXV-Lecia PRL 48”;
„Termomodernizacja ul. XXV-Lecia PRL 49”;
„Termomodernizacja ul. XXV-Lecia PRL 50”;
„Termomodernizacja ul. XXV-Lecia PRL 51”;
„Termomodernizacja ul. XXV-Lecia PRL 52”

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0103/16

Termin realizacji zamówienia – 15.10.2018 r.
Termin składania ofert upływa 15.12.2017r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2017 godz. 12:00  w siedzibie Spółdzielni
Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.
Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tys. zł netto
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie
 z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego
w każdym momencie bez podania przyczyny.

linki do załączników:

Bielawa_Zapytanie_ofertowe_TB

Formularz_ofertowy

Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

Przedmiary

 Dokumentacja projektowa i dodatkowa znajduje się tutaj:  link